Tiến Sĩ Nguyễn Đình Cung Đề Xuất : Tăng giá điện là cần thiết để huy động đầu tư vì giá còn thấp,không có lợi nhuận

V̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼I̼E̼M̼:̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼u̼n̼g̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼…