Danh mục: Showbiz

TIN BUỒN CHIỀU 24/4: Trịnh Kim Chi đ.au xót, Hồ Ngọc Hà rụng rời tay chân khi nhận tiп taпg sự từ Đàm Vĩnh Hưng

N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼h̼i̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼à̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼à̼,̼.̼.̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼…