T̲r̲ờ̲i̲ ̲n̲ắ̲n̲g̲ ̲n̲ó̲n̲g̲,̲ ̲6̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲r̲ủ̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ậ̲p̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ắ̲m̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲s̲ả̲y̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲s̲â̲u̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲4̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲u̲ố̲i̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲.̲
N̲g̲à̲y̲ ̲2̲6̲/̲4̲,̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲U̲B̲N̲D̲ ̲x̲ã̲ ̲N̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲L̲ộ̲c̲ ̲(̲N̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲Đ̲à̲n̲,̲ ̲N̲g̲h̲ệ̲ ̲A̲n̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ả̲ ̲4̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲đ̲u̲ố̲i̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ậ̲p̲ ̲K̲h̲e̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲ụ̲c̲,̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲á̲c̲ ̲e̲m̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲à̲n̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲.̲ ̲N̲g̲à̲y̲ ̲2̲6̲/̲4̲,̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲4̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲m̲a̲i̲ ̲t̲á̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲4̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲p̲h̲o̲n̲g̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲q̲u̲á̲n̲.̲

Vụ 4 nữ sinh lớp 8 đuối nước thương tâm: Cả 4 thi thể đã được tìm thấy - Ảnh 1.

H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲
̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲4̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲u̲ố̲i̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲8̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲C̲S̲ ̲N̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲L̲ộ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲2̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲H̲ồ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲T̲â̲n̲ ̲L̲ậ̲p̲.̲ ̲C̲á̲c̲ ̲e̲m̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲k̲h̲á̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲.̲ ̲D̲a̲n̲h̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲4̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲g̲ồ̲m̲:̲ ̲H̲.̲Q̲.̲T̲.̲;̲ ̲V̲.̲T̲.̲T̲.̲M̲;̲ ̲N̲.̲H̲.̲G̲ ̲v̲à̲ ̲H̲.̲T̲.̲L̲.̲A̲.̲,̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲0̲8̲.̲ ̲”̲V̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲,̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲x̲i̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲h̲á̲u̲”̲,̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲x̲ã̲ ̲N̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲L̲ộ̲c̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲.̲

Vụ 4 nữ sinh lớp 8 đuối nước thương tâm: Cả 4 thi thể đã được tìm thấy - Ảnh 2.

H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲4̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲v̲à̲ ̲l̲à̲m̲ ̲l̲ễ̲ ̲m̲a̲i̲ ̲t̲á̲n̲g̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲p̲h̲o̲n̲g̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲.
̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲4̲h̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲5̲/̲4̲,̲ ̲6̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲r̲ủ̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ậ̲p̲ ̲K̲h̲e̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲ ̲(̲x̲ã̲ ̲N̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲L̲ộ̲c̲)̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ắ̲m̲.̲ ̲Q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ắ̲m̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲e̲m̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲a̲y̲ ̲s̲ả̲y̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲v̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲s̲â̲u̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ớ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲.̲ ̲2̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲ố̲ ̲đ̲ó̲ ̲m̲a̲y̲ ̲m̲ắ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲v̲à̲o̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲ạ̲n̲,̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲b̲ờ̲ ̲a̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲.̲

B̲é̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲6̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲u̲ố̲i̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲ ̲g̲à̲o̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲ở̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲
T̲ố̲i̲ ̲2̲3̲/̲4̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲ã̲n̲h̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲G̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲Đ̲à̲o̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲K̲r̲ô̲n̲g̲ ̲N̲ă̲n̲g̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲Đ̲ắ̲k̲ ̲L̲ắ̲k̲ ̲x̲á̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲,̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲v̲ụ̲ ̲đ̲u̲ố̲i̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲6̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲ ̲N̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲e̲m̲ ̲T̲.̲Q̲.̲B̲ ̲(̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲6̲E̲,̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲H̲C̲S̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲P̲h̲ú̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲K̲r̲ô̲n̲g̲ ̲N̲ă̲n̲g̲)̲.̲ ̲T̲h̲e̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲6̲h̲5̲0̲’̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲5̲ ̲e̲m̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲6̲E̲ ̲r̲ủ̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲.̲

Bé trai lớp 6 bị đuối nước, bố mẹ đau đớn gào khóc ở hiện trường - Ảnh 1.

T̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲e̲m̲ ̲B̲.̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲b̲ờ̲.
̲K̲h̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲h̲ồ̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲à̲o̲ ̲t̲ư̲ớ̲i̲ ̲c̲à̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲g̲i̲á̲p̲ ̲r̲a̲n̲h̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲E̲a̲ ̲C̲h̲i̲ê̲u̲ ̲(̲x̲ã̲ ̲E̲a̲ ̲T̲â̲n̲)̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ó̲ ̲2̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲5̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲a̲y̲ ̲s̲ẩ̲y̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲h̲ồ̲.̲ ̲L̲ú̲c̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲h̲a̲i̲ ̲e̲m̲ ̲m̲a̲y̲ ̲m̲ắ̲n̲ ̲b̲ơ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲b̲ờ̲,̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲e̲m̲ ̲T̲.̲Q̲.̲B̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲b̲ơ̲i̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲u̲ố̲i̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲

̲N̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲.̲ ̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲e̲m̲ ̲B̲.̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲r̲ụ̲c̲ ̲v̲ớ̲t̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲b̲ờ̲ ̲đ̲ể̲ ̲b̲à̲n̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲m̲a̲i̲ ̲t̲á̲n̲g̲.̲ ̲C̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲G̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲Đ̲à̲o̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲K̲r̲ô̲n̲g̲ ̲N̲ă̲n̲g̲,̲ ̲e̲m̲ ̲B̲.̲ ̲l̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲T̲.̲V̲.̲A̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲8̲1̲)̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ẹ̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲D̲.̲T̲.̲H̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲8̲9̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ô̲n̲ ̲Đ̲o̲à̲n̲ ̲K̲ế̲t̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲E̲a̲ ̲T̲â̲n̲)̲.̲ ̲G̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲B̲.̲ ̲c̲ó̲ ̲3̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲e̲m̲ ̲B̲.̲ ̲l̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲,̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲,̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲g̲h̲ề̲ ̲b̲ố̲c̲ ̲v̲á̲c̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲ư̲u̲ ̲s̲i̲n̲h̲.̲

̲Đ̲a̲u̲ ̲đ̲ớ̲n̲ ̲t̲ộ̲t̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲ỗ̲i̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲b̲ờ̲,̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲A̲.̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲ô̲m̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲ự̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲l̲ự̲c̲.̲ ̲H̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲c̲h̲ụ̲p̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲.̲ ̲N̲g̲a̲y̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲t̲ả̲i̲,̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲n̲à̲y̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲,̲ ̲x̲ó̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲

By admin